Konkurs #pachnacaszafa/mikolajki

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Mikołajek!

 

Do wygrania 5 zestawów naszych pięknie pachnących produktów.

 

Na zgłoszenia czekamy do 17 grudnia!

 

Szczegóły na naszym profilu Facebook

www.facebook.com/PachnacaSzafa/

 

 

 

Regulamin Konkursu

#pachnacaszafa/mikolajki

(dalej: „Regulamin”)

 § 1

Organizator

Organizatorem Konkursu pod nazwą pachnacaszafa/mikolajki zwanego dalej Konkursem jest NOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Otrębuska 15, 01-475 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588228, NIP: 7010068256, REGON: 140951103, kapitał zakładowy: 101.833,00 złote, zwana dalej: „Organizatorem”.

§ 2

Czas trwania Konkursu i Cel Konkursu

 1. Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych (według komisji konkursu), zgłoszeń konkursowych, w postaci zdjęć wykonanych przez uczestników konkursu, prezentujących dekoracje świąteczne wykonane przy użyciu produktu lub produktów marki Pachnąca Szafa, w wybranej przez uczestnika konkursu aranżacji, dalej zwany „Konkursem”. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie komisja Konkursu, to umiejętności uczestnika Konkursu, w realizacji polecenia konkursowego, kreatywność i oryginalność oraz ogólne wrażenie, które wywołują zdjęcia nadesłane przez uczestnika Konkursu, w ramach zgłoszenia konkursowego.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.12.2019, a kończy się 17.12.2019 o godzinie 23:59.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

§ 3

Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły, co najmniej 18 (osiemnasty), rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu jest nazywany dalej: „Uczestnikiem”.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Organizator zamieszcza informacje o konkursie na firmowym profilu Instagram Pachnąca Szafa oraz na firmowym profilu Facebook Pachnąca Szafa.
 4. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez umieszczenie zdjęcia swojego autorstwa z widocznymi produktami marki Pachnąca Szafa i oznaczeniem #pachnacaszafa/mikolajki, na osi czasu Organizatora, w portalu społecznościowym Facebook.
 5. Każdy z Uczestników przystępujących do Konkursu może zgłosić nieograniczoną ilość zdjęć.
 6. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym danych osobowych, w związku z uczestnictwem w Konkursie, wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do Konkursu co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 9. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie do zamieszczonego, w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęcia oraz, że wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zdjęcia do celów Konkursu i promowania marki Pachnąca Szafa, w serwisach społecznościowych Organizatora Instagram i Facebook, po rozstrzygnięciu wyników Konkursu, celem ujawnienia wyników Konkursu, bez wynagrodzenia.
 10. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego do Konkursu.
 11. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na publikację, przez Organizatora, w mediach społecznościowych Instagram oraz Facebook następujących danych, podanych przez Uczestnika: imię, nazwisko oraz nick (pseudonim) jeśli Uczestnik posiada takowy na serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook, w celu ogłoszenia wyników Konkursu
 12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społeczności Facebook, ani Instagram, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
 13. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

§ 4

Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

1.Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje komisja Konkursu oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora.

2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu zdjęć, które:

 1.  nie są związane z Konkursem,
 2.  zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem,
 3. nie spełniają wszystkich warunków Konkursu.

3. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie zwycięzców Konkursu, według uznania Komisji, przy zachowaniu kryteriów, o których mowa w §2 Regulaminu.

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu będę zestawy produktów Pachnąca Szafa, o wartości nie wyższej niż 500,00 zł (pięćset złotych).
 2. W skład każdego zestawu stanowiącego nagrodę wchodzą następujące produkty Pachnąca Szafa:

– dekoracyjny odświeżacz powietrza z kolorowymi ozdobami Jaśmin & Drzewo Sandałowe

– dekoracyjny odświeżacz powietrza Kwiat Wiśni

– dekoracyjny odświeżacz powietrza Pikantny Meksyk

– dekoracyjny odświeżacz powietrza Jaśminowy Ogród

– dekoracyjny odświeżacz powietrza Kwiat Bzu

– odświeżacz Świerk

– pachnące kulki Lawenda i Sosna

– pachnące kulki Forest Berry

– pachnące kulki Orange & Pomegranate

 1. Po zakończeniu konkursu Komisja dokona wyboru 5 zwycięzców.
 2. Każdy z Uczestników w Konkursie może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

§ 6

Przekazanie nagrody

 1. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana osi czasu Organizatora, w serwisach społecznościowych Organizatora Instagram i Facebook w dniu 20.12.2019.
 2. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres biuro@pachnacaszafa.pl w ciągu 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu danych (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, adres do korespondencji) niezbędnych do komunikacji w celu wysyłki nagrody. Brak przesłania danych w ciągu 7 (siedem) dni od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody.
 3. Organizator wyśle nagrody w ciągu 7 (siedem) dni od otrzymania danych do ich wysyłki.
 4. Organizator wyśle nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.  nieodebranie Nagrody przez Laureata,
  2.  podanie przez Laureata błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
 6. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.
 7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.
 8. Dostarczenie nagrody możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 8

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w §7 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1.  prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
  2.  prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, a także gdy godzą w jego wizerunek.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o niższej wartości, niż pierwotnie przyrzeczona.
 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

§ 9

Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, adres: 01-475 Warszawa, ul. Otrębuska 15 email: biuro@nowegroup.com.pl
 3. Dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie.
 4. Uczestnik posiada prawo:
  1.  dostępu do treści swoich danych,
  2.  sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  3.  żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Administratora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Administratora i Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej. Dodatkowo, dane zwycięzców Konkursu, w zakresie imię i nazwisko zostaną przekazane kurierowi albo Poczcie Polskiej w celu dostarczenia nagrody oraz zostaną zamieszczone na stronach: https://www.facebook.com/PachnacaSzafa, https://www.instagram.com/pachnacaszafa/
 7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 11

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub zaistnienia uchybienia.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

§ 12

Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.pachnacaszafa.pl
 3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie www.pachnacaszafa.pl a także w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.