fbpx

Polityka prywatności Sklepu Internetowego Pachnąca Szafa – Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej „Rozporządzeniem”) Sprzedawca wskazuje co następuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowe S.A. z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 224/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000588228, NIP: 7010068256 , REGON: 140951103, kapitał zakładowy
  101.833,00 zł, – zwana dalej NOWE S.A.
 1. Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem a także za pośrednictwem e-mail: sklep@pachnacaszafa.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) Rozporządzenia tj.:
  a) udzielonej zgody,
  b) konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  d) niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Dane przetwarzane są w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą,
  b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sprzedawcę,
  c) wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedawcę,
  d) archiwizacji,
  e) dochodzenia roszczeń,
  f) udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedawcą w celu świadczenia usług na rzecz Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają Sprzedawcę w świadczeniu usług. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez stronę www.pachnacaszafa.pl z takich narzędzi jak Google Analytics itp. oraz w przypadku logowania za pomocą portali Facebook i Google+ na strony, na których udostępnia Pani/Pan dane osobowe do Sprzedawcy.
 6. Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:
  a) w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
  b) w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 7. Mają Państwo prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  d) przenoszenia danych.
  W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.
 8. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.
 9. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 10. Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
  a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 11. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług.
 14. Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań. Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez Sprzedawcę do profilowania.
 15. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani za pośrednictwem www.pachnacaszafa.pl