fbpx

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Pachnąca Szafa (www.pachnacaszafa.pl)

(dalej „Regulamin”)

§1 Informacje podstawowe

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Pachnąca Szafa (dalej „Sklep Internetowy”) jest Nowe S. A. z siedzibą w Warszawie (01-460), przy ulicy Górczewskiej 224/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588228, która w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana jest „Sprzedawcą”.
 2. Podstawowe dane Sprzedawcy oraz adres do korespondencji są następujące:
  Nowe S. A.
  ul. Górczewska 224/62
  01-460 Warszawa
  NIP 7010068256
  REGON 140951103
  Numer rachunku bankowego: 61 1050 1025 1000 0090 3109 7661
  e-mail: sklep@pachnacaszafa.pl
 3. W ramach sklepu Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów opisanych na stronie internetowej (www.pachnacaszafa.pl)

 

§2 Warunki sprzedaży

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym jest możliwe po uprzednim założeniu konta za pośrednictwem portalu www.pachnacaszafa.pl albo poprzez jednorazowe podanie danych osobowych klienta oraz złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Dokonanie zakupu wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania jego postanowień, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zamówienia.
 2. Założyć konto w Sklepie Internetowym może tylko osoba pełnoletnia.
 3. Sprzedaż następuje poprzez dokonanie przez Klienta wyboru produktu oraz złożenie zamówienia za pomocą stosownego formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu www.pachnacaszafa.pl. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia.
 4. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terytorium Polski.

 

§3 Zamówienia i warunki dostawy

 1. Informacje podane na stronie internetowej sklepu www.pachnacaszafa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, zostanie ono potwierdzone przez Sprzedawcę e-mailem zawierającym podsumowanie kosztów zamówienia, w tym cen zamówionych towarów obowiązujących w momencie składania zamówienia, oraz potwierdzenie ich dostępności. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane. W przypadku braku otrzymania przez Klienta e-maila Sprzedawcy z potwierdzeniem zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uzgodnić telefonicznie sposób dalszego postępowania w celu dokonania zakupu.
 4. Zmiany lub anulowania zamówienia można dokonać poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego lub e-mailem na adres sklep@pachnacaszafa.pl podając dane zamówienia określone w e-mailu zwrotnym potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zmiana lub anulowanie zamówienia wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail i możliwe są do chwili wysłania przez Sprzedawcę zamówionego towaru do Klienta.
 5. W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę promocji lub wyprzedaży, ilość produktów objętych promocją lub wyprzedażą jest ograniczona. W przypadku wyczerpania asortymentu objętego promocją lub wyprzedażą o przyjęciu przez Sprzedawcę takiego zamówienia do realizacji decydować będzie kolejność składanych zamówień.
 6. Towary objęte zamówieniem będą wysyłane do Klienta pocztą lub firmą kurierską w terminie do 7 dni roboczych dla wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej i do 14 dni roboczych dla wysyłki pocztą, liczonym od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wskazaną w e-mailu zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, pod warunkiem, że zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy.
 7. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę okaże się, że towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie, zaś czas realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu o dalsze 14 dni robocze, chyba że Klient dokona odwołania zamówienia w formie wiadomości e-mail na adres sklep@pachnacaszafa.pl z podaniem numeru zamówienia i przyczyn odwołania, przy czym odwołanie zamówienia w takich okolicznościach nie może nastąpić później niż w terminie 3 dni od momentu uzyskania przez klienta informacji od Sprzedawcy o braku towaru.
 8. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności każdego produktu w magazynie, formy płatności i sposobu dostawy zamówienia. W przypadku dłuższego czasu realizacji zamówienia niż określony w ust. 6 i 7 powyżej lub jego wydłużenia Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 9. Klient może również składać zapytania odnośnie czasu oczekiwania na konkretny towar pod adresem sklep@pachnacaszafa.pl
 10. O ile Sprzedawca i Klient nie ustalą inaczej, koszty wysyłki towarów objętych zamówieniem ponosi Klient.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli będzie ono budzić wątpliwości Sprzedawcy odnośnie prawdziwości danych osobowych Klienta. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 12. Zamówiony towar zostanie doręczony pod adres wskazany przez Klienta w treści zamówienia.

 

§4 Ceny towarów i koszty zamówień

 1. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny te są tożsame z cenami wskazanymi w wiadomości e-mail Sprzedającego potwierdzającej złożenie zamówienia
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych towarów, wycofania lub zmiany asortymentu, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego
 3. Ceny produktów podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (faktura VAT lub paragon).
 5. Koszt przesyłki podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszt przesyłki uzależniony jest od gabarytu i ciężaru towarów oraz sposobu wysyłki zamówionego towaru, o którym mowa w §3 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 6. Cenę oraz koszty realizacji zamówienia (koszty przesyłki) Klient reguluje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo kartą lub e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

 

§5 Odstąpienie od umowy

 1. W terminie 14 dni od otrzymania towaru objętego zamówieniem Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny z obowiązkiem zwrotu towaru objętego zamówieniem. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru.
 3. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@pachnacaszafa.pl
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Klient zwracając towar w wyniku skorzystania z prawa odstąpienia zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas wysyłki i został doręczony Sprzedawcy w takim stanie, w jakim klient go otrzymał.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić zamówiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres korespondencyjny ul. Kolonia 25, 39-100 Ropczyce. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania.
 8. W pozostałym zakresie, w stosunku do Klientów, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 863 j.t. z późn. zm.).

§6 Reklamacja towaru

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności otrzymanego towaru z umową, Klient uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy pisemnej reklamacji w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru Klientowi. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy lub zwrotu produktu niezgodnego z umową w związku z reklamacją, zapłacona przez Klienta cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient zapłacił cenę kartą za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU, wówczas zwrot nastąpi na kartę, którą została dokonana płatność.
 3. Oświadczenia o odstąpieniu, reklamacje i zwroty należy kierować na adres Sprzedawcy podany w  § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Przed odesłaniem towaru do Sprzedawcy, reklamacje lub zwroty należy zgłaszać e-mailem na adres sklep@pachnacaszafa.pl
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, jeśli sprzedany towar ma wadę, został określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

§7 Termin przydatności

Termin przydatności towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy jest oznaczony na opakowaniu każdego towaru. Sprzedawca zastrzega, że oferowane towary ze względu na ich skład i sposób wytworzenia charakteryzują się utratą właściwości zapachowych z upływem czasu.

§8 Polityka prywatności Sklepu Internetowego Pachnąca Szafa – Ochrona danych osobowych  

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej „Rozporządzeniem”) Sprzedawca wskazuje co następuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowe S.A. z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 224/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000588228, NIP: 7010068256 , REGON: 140951103, kapitał zakładowy
  101.833,00 zł, – zwana dalej NOWE S.A.
 1. Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem a także za pośrednictwem e-mail: sklep@pachnacaszafa.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) Rozporządzenia tj.:
  a) udzielonej zgody,
  b) konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  d) niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Dane przetwarzane są w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą,
  b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sprzedawcę,
  c) wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedawcę,
  d) archiwizacji,
  e) dochodzenia roszczeń,
  f) udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedawcą w celu świadczenia usług na rzecz Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają Sprzedawcę w świadczeniu usług. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez stronę www.pachnacaszafa.pl z takich narzędzi jak Google Analytics itp. oraz w przypadku logowania za pomocą portali Facebook i Google+ na strony, na których udostępnia Pani/Pan dane osobowe do Sprzedawcy.
 6. Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:
  a) w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
  b) w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 7. Mają Państwo prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  d) przenoszenia danych.
  W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.
 8. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.
 9. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 10. Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
  a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 11. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług.
 14. Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań. Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez Sprzedawcę do profilowania.
 15. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani za pośrednictwem www.pachnacaszafa.pl

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane przekazane Sprzedawcy są bezpiecznie przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką prywatności Sklepu Internetowego Pachnąca Szafa.
 2. Przy składaniu zamówienia klient zostanie poproszony o podanie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia są: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania (siedziby firmy), adres dostawy, NIP, telefon oraz adres elektroniczny klienta. W przypadku płatności realizowanych kartą, operator systemu płatniczego może wymagać podania innych danych niezbędnych do autoryzacji transakcji. W przypadku podania niekompletnych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia.
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Zgoda klienta może być odwołana w każdym czasie.
 4. Wszelkie dane osobowe podane przez klienta traktowane są jako poufne i nie będą przedmiotem transakcji lub też nie zostaną przekazane osobom trzecim bez zgody osoby, do której te dane należą, za wyjątkiem konieczności udostępnienia tych danych przez Sprzedawcę dla Centrum Rozliczeniowego PayU na potrzeby dokonania płatności za zamówiony towar lub poczcie albo firmie kurierskiej na potrzeby doręczenia zamówionego towaru klientowi.
 5. Klient ma prawo w szczególności do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawy lub też ich wykreślenia z bazy danych Sprzedawcy oraz do innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§10 Inne postanowienia

 1. Wszelkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania treści zamieszczanych na stronie internetowej www.pachnacaszafa.pl wraz ze wszystkimi elementami graficznymi są obwarowane prawami autorskimi i należą do Sprzedającego lub osób, z którymi Sprzedający współpracuje.
 2. Kopiowanie lub wykorzystanie treści zawartych na stronie internetowej www.pachnacaszafa.pl, w tym kopiowania lub wykorzystywanie znaków graficznych i znaków towarowych, wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz właścicieli takich znaków.

 

Sporządzono w Warszawie, dnia 26 lipca 2013 r.

Ostatnia aktualizacja: 4.08.2020  r.