REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„PROMOCJA WALENTYNKOWA RABAT 30 % NA WSZYSKIE PRODUKTY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.PACHNACASZAFA.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja promocyjna pod nazwą „PROMOCJA WALENTYNKOWA RABAT 30% NA WSZYSTKIE PRODUKTY W SKLEPIE INTERNETOWYM PACHNACASZAFA.PL (dalej jako: „Akcja promocyjna”).
 2. Regulamin Akcji Promocyjnej – dokument zawierający wszystkie zasady dotyczące Akcji promocyjnej (dalej jako Regulamin).
 3. Organizator Akcji Promocyjnej – spółka pod firmą NOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 224/62, 01-460 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588228, NIP: 7010068256, REGON: 140951103, kapitał zakładowy: 122 016,00 złote, (dalej jako Organizator).
 4. Uczestnik Akcji promocyjnej – w Akcji promocyjnej mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły, co najmniej 18 (osiemnasty), rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 c. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach wykorzystania Kodu Rabatowego Regulamin (dalej: „Uczestnik)”.
 5. KOD RABATOWY – to będący przedmiotem Akcji Promocyjnej KOD RABATOWY uprawniający do upustu od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) produktów, w wysokości 30% brutto, przy zakupach Produktów promocyjnych w sklepie internetowym pod adresem: pachnacaszafa.pl (dalej: „KOD RABATOWY”).
 6. Okres i miejsce trwania Akcji promocyjnej – Akcja promocyjna jest prowadzona jest w dniach od 7.02.2024 od godziny 08:00 czasu środkowoeuropejskiego do 14.02.2024 do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w sklepie internetowym pachnacaszafa.pl. Zakupy przy użyciu KODU RABATOWEGO mogą być dokonywane w okresie trwania Akcji Promocyjnej.
 7. Produkty objęte Akcją promocyjną (dalej jako: „Produkty promocyjne”) – to wszystkie produkty z oferty sklepu internetowego pachnacaszafa.pl znajdujące się w ofercie sklepu pachnacaszafa.pl.
 8. Zakupy Hurtowe – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk, (dalej jako: „Zakup Hurtowy”).
 9. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem pachnacaszafa.pl, w którym sprzedawane są produkty pod markami własnymi Organizatora, (dalej: „Sklep internetowy”).
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Produktów promocyjnych, o takich zmianach będzie informował w Regulaminie.
 11. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie: PROMOCJA WALENTYNKOWA RABAT 30 % NA WSZYSKIE PRODUKTY W SKLEPIE INTERNETOWYM PACHNACASZAFA.PL ”, pachancaszfa.pl/regulamin-promocji.

§2 ZASADY

 1. Każdy Uczestnik Akcji promocyjnej, który spełni wymogi Akcji promocyjnej poprzez dokonanie zakupu w sklepie internetowym pachnacaszafa.pl produktu z asortymentu tego sklepu, będzie mógł wykorzystać KOD RABATOWY i obniżyć kwotę do zapłaty o 30% ceny brutto produktów.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest umieszczenie wybranego produktu z w koszyku, wpisanie KODU RABATOWEGO „LOVE” w polu „Kod rabatowy” w koszyku, a następnie sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie płatności lub wybranie płatności za pobraniem.
 5. KOD RABAOWY ma charakter wielorazowy i nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.
 6. KOD RABATOWY należy wykorzystać w ciągu trwania niniejszej Akcji promocyjnej, po zakończeniu promocji KOD RABATOWY traci ważność.
 7. Uczestnik może nabyć dowolną ilość produktów, za wyjątkiem Zakupów Hurtowych.
 8. Wartość rabatu po zastosowaniu KODU RABATOWEGO uprawnia do zniżki na zakupy w wysokości 30 % ceny brutto produktów ze sklepu internetowego pachnacaszafa.pl.
 9. KOD RABATOWY naliczany jest od cen produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego pachnacaszafa.pl. Zatem cena produktu zostanie obniżona o 30% po zastosowaniu KODU RABATOWEGO.
 10. Produkty promocyjne zakupione w ramach Akcji promocyjnej podlegają zwrotowi w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach konsumenta.
 11. KOD RABATOWY nie podlega w całości, ani w części wymianie na gotówkę.

§3 REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Akcji promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
 4. pocztą elektroniczną na adres biuro@nowegroup.com.pl
 5. pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 3 powyżej.
 6. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 7. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu lub numer zamówienia.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 9. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 10. Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu odsyłając go do sklepu internetowego na adres wskazany w §4 ust. 4 niniejszego Regulaminu promocji.
 11. W przypadku uznanej reklamacji, w której Klient domagał się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, zwrot środków pieniężnych nastąpi w formie, w której dokonana została płatność za produkt.
 12. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio regulamin sklepu internetowego pachnacaszafa.pl, który znajduje się https://pachnacaszafa.pl/regulamin/.

§4 ZWROT

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży dokonanej w sklepie internetowym pachnacaszafa.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu nabytego przez Klienta w ramach promocji. W takim wypadku Klient otrzyma zwrot kwoty, którą zapłacił za ten produkt w momencie dokonywania transakcji (tj. cenę produktu obniżoną w ramach promocji).
 4. Zwracane produkty, wraz ze specyfikacją i wypełnionym drukiem wymiany/zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Klienta informacji o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: NOWE S.A. ul. Kolonia 25, 39-100 Ropczyce „ZWROT Sklep Internetowy”. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem powyższego terminu 14 dni (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Zwrot płatności za zwrócony produkt nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonano płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§5 ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji promocyjnej, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie internetowej pachnacaszafa.pl.
 3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie internetowej pachnacaszafa.pl.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik Akcji promocyjnej ma świadomość, że w związku z jego udziałem w Akcji, jego dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (NOWE S.A.). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://pachnacaszafa.pl/polityka-prywatnosci/. Zostały też zamieszczone pod Regulaminem w celach informacyjnych.

§7 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej pachnacaszafa.pl.
 2. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Uczestnicy Akcji promocyjnej wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

 

Klauzula informacyjna:

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych w Akcji promocyjnej na zasadach określonych w Regulaminie jest Organizator, adres: 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 224/62, email: biuro@nowegroup.com.pl.
 3. Dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Akcji promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Akcji promocyjnej. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Akcji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Akcji.
 4. Uczestnik posiada prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  e) przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
  f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Administratora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Administratora i Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej.
 7. Dodatkowo, dane Uczestnika, w zakresie imię i nazwisko oraz adres korespondencji zostaną przekazane kurierowi albo Poczcie Polskiej w celu dostarczenia produktów.
 8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz do celów podatkowych.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 12. Podawanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i Uczestnik nie musi tego robić. Jednak aby Uczestnik mógł nabyć usługę lub produkt (w tym przez Internet), podanie pewnych danych jest niezbędne i jeśli tego Uczestnik nie zrobi – Organizator nie będzie mógł z zawrzeć umowy z Uczestnikiem ze względu na brak możliwości dostarczenia zakupionego produktu czy usługi bądź brak możliwości prawidłowego rozliczenia księgowego transakcji z nim związanej .

 

 

Brak produktów w koszyku.